„Правото е изкуство на доброто и справедливото” Целз

Гражданско право

Вещно право –   изготвяне на договори ( предварителни договори за покупко продажба на недвижим имот, договор за наем, договори за доброволна делба), проучване на документите за собственост  и консултиране при извършване на сделки с недвижими имоти, изготвяне на нотариални актове, процесуално преддставителство пред съда при спорове за собственост, съдебна делба и други вещно правни спорове.

Семейно право  – консултация, поготовка на документи за сключване на предбрачни и брачни договори, както и изготвяне на брачни договори, процесуално представителство при разводи по исков път и по взаимно съгласие,  при дела за издръжка, за упражняване на родителски права, установяване на произход, оспорване на произход, защита от домашно насилие.

Наследствено право – съдебна и доброволна делба на наследство, съдействие при изготвяне на завещание (саморъчно и нотариално), съдействие и процесуално представителство при разрешаване на наследствени спорове.

Облигационно право – изготвяне на договори и процесуално представителство пред съд при неизпълнението на договори, развалянето на договори ( с мобилни оператори , Топлофикация, „Софийска вода”, банки, фирми за бързи кредити и други), както и защита при незаконосъобразно предявяване на претенции от тези дружества срещу физически и юридически лица.

Деликтно право – процесуално представителство  и съдействие при спорове за непозволено увреждане, неоснователно обогатяване и други деликтни увреждания.

Съдебно изпълнение – образуване на изпълнителни дела, защита срещу действия на съдия изпълнител и процесуално представителство  по изпълнителни дела.