„Правото е изкуство на доброто и справедливото” Целз

Гражданско право

Вещно право –   изготвяне на договори ( предварителни договори за покупко продажба на недвижим имот, договор за наем, договори за доброволна делба) и нотариални актове, процесуално преддставителство пред съда при спорове за собственост, съдебна делба и други вещно правни спорове,

Семейно  – процесуално представителство при разводи по исков път и по взаимно съгласие, издръжка,  родителски права, установяване на произход, защита от домашно насилие и изготвяне на брачни договори,

Наследствено – съдебна и доброволна делба на наследство, съдействие при изготвяне на завещание саморъчно и нотариално, съдействие за разрешаване на наследствени спорове,

Облигационно право – изготвяне на договори и процесуално представителство пред съд при нарушаването на договори,

Деликтно право – процесуално представителство при съдебен спор за непозволено увреждане, неоснователно обогатяване и други,

Съдебно изпълнение – образуване на изпълнителни дела, защита срещу действия на съдия изпълнител и процесуално представителство  по изпълнителни дела.